XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

Wettelijke vermeldingen


Deze site is het eigendom van de firma:
ETAT PUR, 
Vereenvoudigde Aandelenvennootschap volgens Frans recht met een kapitaal van 1.500.000 Euro,
Waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Rue Pierre Berthier – Pichaury II - 13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - FRANKRIJK.
Ingeschreven in het HR van Aix en Provence (Frankrijk) onder nummer 513 403 964
Tel. van het hoofdkantoor: +33 (0)4.42.60.73.73
Om contact met ons op te nemen, kunt u bellen naar ons kantoor in Parijs: +33(0)1 46 33 16 00

Directeur publicatie: Alexis Thobellem – Algemeen Directeur

Ontwerp en vormgeving:
Digital WSI Agency
www.digitalwsiagency.com

De site werd ontworpen en uitgevoerd door:
WSI EUROPE INTERNET,

Vereenvoudigde aandelen volgens Frans recht met een kapitaal van 40.000 Euro
Waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 14 rue des bouchers – 67000 STRASBOURG - FRANKRIJK
Ingeschreven in het HR van Straatsburg onder nummer 483 162 285
Tel: +33 (0)3 88 84 99 04

De site wordt gehost door:
OVH,
Vereenvoudigde aandelenvennootschap volgens Frans recht met een kapitaal van 10.000.000 Euro
Waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX - FRANKRIJK
Ingeschreven in het HR van Roubaix –Tourcoing onder nummer 424 761 419
APE-code 6202A
BTW-nr: NL 823684866B01
Tel: +33 (0) 820 320 363 (vanuit Europees Frankrijk, 0,112 € voor de eerste 56 seconden en vervolgens 0,118 € / min, vanaf een vaste telefoon – Een extra toeslag wordt berekend voor mobiele netwerken)

Auteursrechten / Copyright
De op deze site getoonde merken en logo's zijn gedeponeerde merken. Er worden geen licenties of gebruiksrechten toegewezen voor enig op deze site getoond merk of logo en deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar gebruikt worden.

Het kopiëren van op de site gepubliceerde documenten is alleen toegestaan ter informatie en uitsluitend voor privé doeleinden. Enig ander gebruik van deze kopieën en met name het gebruik voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ETAT PUR.

ETAT PUR behoudt zich het recht voor elke vervalsing van zijn intellectuele eigendomsrechten gerechtelijk te vervolgen, inclusief in het kader van een strafrechtelijke procedure.

Aansprakelijkheid
Alle via deze site toegankelijke informatie wordt in de oorspronkelijke staat verstrekt. ETAT PUR geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van schade of virussen die de computerinstallatie of enig ander materiaal van de gebruiker zouden kunnen aantasten.

ETAT PUR is niet aansprakelijk voor onjuistheden, vergissingen of weglatingen op deze site. De op deze site getoonde foto's van de producten van Etat Pur zijn niet bindend. Er kan geen garantie gegeven worden betreffende de juistheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de op de website beschikbaar gestelde informatie. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

ETAT PUR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen hiervan, veroorzaakt als gevolg van toegang van enige persoon tot de site of de onmogelijkheid hiertoe toegang te krijgen, evenals van het gebruik van de site en/of het vertrouwen in informatie direct of indirect afkomstig van deze site.

De gebruiker verplicht zich op deze site geen informatie te verstrekken die tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden en verplicht zich in dit kader via deze site geen informatie te verstrekken die illegaal, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.

Andere sites dan ETAT PUR die een hyperlink hebben met deze site worden niet gecontroleerd door ETAT PUR, die om die reden geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft hun inhoud kan aanvaarden. Deze links naar andere sites vormen in geen geval een instemming of een samenwerkingsverband tussen ETAT PUR en deze sites en laatstgenoemde functioneren volgens hun eigen gebruiksvoorwaarden en beleidsregels ter bescherming van de privacy. Verder heeft geen enkele natuurlijke of rechtspersoon toestemming om zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ETAT PUR een hyperlink aan te maken naar deze site van ETAT PUR.

Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig met de Franse wet op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 en nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 heeft iedere persoon die zijn adresgegevens of enige andere persoonsgegevens achterlaat op deze site, recht op inzage, rectificatie, informatie of verwijdering van hem, op naam gestelde, betreffende gegevens, op het volgende adres: contact@etatpur.nl

ETAT PUR behoudt zich het recht voor op ieder moment om welke reden dan ook, zoals hem dat goeddunkt en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot een gedeelte of gans de site te wijzigen, op te zeggen, op te schorten of te onderbreken, in het bijzonder met inbegrip van de inhoud, de functionaliteiten en de uren waarop de site beschikbaar is en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van deze wijzigingen.

Onderhavige wettelijke vermeldingen vallen onder het Franse recht en geschillen dienen voorgelegd te worden aan de hiertoe bevoegde rechtbank te Aix en Provence (Frankrijk).

Gelieve voor al uw opmerkingen en suggesties over de site contact op te nemen met contact@etatpur.nl